ระบบรับเรื่องร้องเรียน ศปท.ศธ. หน้าแรก ร้องเรียนการทุจริต ติดตามเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบรหัสติดตามเรื่องร้องเรียน

ประกาศ
ประกาศจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ดังนี้


1.เว็บไซต์ http://anticorrupt.moe.go.th/

2.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : accmoe@sueksa.go.th

3.ส่งหนังสือร้องเรียนการทุจริตมาที่ กระทรวงศึกษาธิการ 319 อาคารเสมารักษ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.10300

4.มายื่นหนังสือร้องเรียนการทุจริตด้วยตนเองที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

5.สายด่วนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 02-628-6162

6.โทรสาร (Fax) : 02-628-6138